Spanien varnas av EU-kommissionen

2017-02-17 09:00:00

Bryssel utfärdar en sista varning till Spanien för upprepade luftföroreningsbrott. Men Spanien är inte ensamma om att bli varnade, även Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien varnas. Dessa länder har nu två månader på sig att vidta åtgärder, annars kan kommissionen besluta att väcka talan i EU-domstolen.

För Spaniens del så handlar det om två städer där luftkvaliteten är för dålig, Barcelona och Madrid.

Barcelonas borgmästare Ada Colau har kommenterat med att hon kommer att förbjuda de mest förorenande fordonen från staden under 2020. Fram till dess kommer det att bli restriktioner sådana dagar då det är höga värden på föroreningarna. Barcelonas myndigheter har beräknat att ungefär 3.500 personer dör årligen på grund av dålig luftkvalitet. Staden förbereder incitament för ägare av förorenande fordon, såsom att erbjuda dem gratis kollektivtrafik under tre år om de gör av med en förorenande bil och avstår från att köpa en ny.16.02.2017

Det handlar om underlåtenhet att åtgärda upprepade överträdelser av gränsvärdena för luftföroreningar i form av kvävedioxid (NO2). Kvävedioxidförorening är en allvarlig hälsorisk. De flesta utsläppen kommer från biltrafiken. Kommissionen uppmanar de här fem länderna att vidta åtgärder för att säkra god luftkvalitet och skydda folkhälsan. Över 400 000 människor dör i förtid i EU varje år på grund av förorenad luft. Miljoner människor lider dessutom av luftvägs- eller hjärt-kärlsjukdomar orsakade av luftföroreningar. Konstant höga nivåer av kvävedioxid orsakade nästan 70 000 förtida dödsfall i Europa under 2013, nästan tre gånger högre än antalet dödsfall i trafiken samma år.

I EU:s lagstiftning om luftkvalitet (direktiv 2008/50/EG) finns gränsvärden för luftföroreningar, däribland kvävedioxid. Om gränsvärdena överskrids ska EU-länderna anta och genomföra luftkvalitetsplaner med lämpliga åtgärder för att få ner föroreningarna så snart som möjligt. Dagens motiverade yttrande avser konstant för höga halter av kvävedioxid i: Tyskland (28 luftkvalitetszoner, däribland Berlin, München, Hamburg och Köln). Frankrike (19 luftkvalitetszoner, däribland Paris, Marseille och Lyon). Storbritannien (16 luftkvalitetszoner, däribland London, Birmingham, Leeds och Glasgow). Italien (12 luftkvalitetszoner, däribland Rom, Milano och Turin). Spanien (tre luftkvalitetszoner, en i Madrid och två i Barcelona).

Även om det är EU-ländernas ansvar att välja lämpliga åtgärder för att hålla gränserna för kvävedioxid, behövs betydligt större insatser på lokal, regional och nationell nivå för att uppfylla skyldigheterna i EU-reglerna och värna om folkhälsan.   source svm