Ny beskatning af spanske civilretlige selskaber fra 2016

2016-01-22 08:00:00

i vil kort, men detaljeret forsøge at forklare ændringerne i beskatningen af spanske civilretlige selskaber (Sociedades Civiles, forkortet SC), som træder i kraft fra januar 2016.
Sociedades Civiles er det instrument, som benyttes af erhvervsdrivende, der ønsker at udøve en økonomisk aktivitet i fællesskab, men uden at påtage sig de regnskabsmæssige og formelle forpligtelser, som merkantile selskaber har (SL = ApS og SA = AS). Stiftelsen af et civilretligt selskab er langt mere simpelt og økonomisk i forhold til stiftelsen af f.eks. et spansk anparts- eller aktieselskab som kræver indskud af egenkapital, stiftelse hos spansk notar og efterfølgende indskrivelse i spansk erhvervsstyrelse. På trods af at civilretlige selskabet har eget CIF (spansk CVR-nummer), og visse skattemodeller præsenteres direkte af civilretlige selskabet (IVA = spansk moms, tilbageholdt skat i hhv. husleje og medarbejderes løn, afregning af Seguridad Social for medarbejdere m.m.), er et civilretligt selskab ikke en selvstændig juridisk enhed, men partnerne hæfter personligt for gæld og forpligtelser. Overskuddet fra aktiviteten afregnes ligeledes som personlig beskatning af hver partner for den andel af selskabet som denne er ejer af. Er der f.eks. to partnere der hver har 50 pct. af selskabet vil hhv. indtægter og omkostninger i det civilretlige selskab blive fordelt med halvdelen til hver partner, som selv afregner skat af overskuddet.

Indtil udgangen af år 2015 har beskatning af indtægten været underlagt almindelig spansk indkomstskat (IRPF – progressiv skala fra 21,50 pct. op til 48 pct.) som enhver anden selvstændig erhvervsdrivende, som udøver sin aktivitet uden for et selskab. Fra år 2016 beskattes overskud i et civilretligt selskab, som anses for at have ”merkantil karakter” med selskabsskat d.v.s. samme beskatning som SL og SA (spanske anparts- og aktieselskaber).

Situationen fra 2016
Civilretlige selskaber hvis aktivitet ikke anses for at være af merkantil karakter fortsætter som hidtil (beskatning som hidtil i IRPF), men hvad betyder det at aktiviteten er ”merkantil”? Direccion General de Tributos benytter det kriteriumt at følgende civilretlige selskaber ikke anses at have merkantil karakter: landbrug, skovbrug, minedrift og rent professionelle aktiviteter. Den sidste kategori kræver universitetstitel og/eller obligatorisk licens for at udøve aktiviteten (f.eks. advokater, læger, arkitekter m.m.). Derudover skal der foretages registrering af det civilretlige selskab som værende udelukkende ”profesional” i erhvervsstyrelsen (Registro Mercantil). Ovenstående aktiviteter vil fortsat blive beskattet med personlig indkomstskat.

Andre civilretlige selskaber, som ikke kan kategoriseres i ovenstående grupper, vil fra 2016 være underlagt skattelovgivning for selskaber. Også selv om det civilretlige selskab udøver en professionel aktivitet (regnskabskontorer, administration, lønregnskab, m.m.) anses det for at have ”merkantil karakter”, da ovenstående betingelser ikke er opfyldt.

Civilretlige selskaber som hidtil har været underlagt modulordningen vil ligeledes fremover være underlagt de forpligtelser, som selskaber har med dertil hørende regnskab og afregning af skat i henhold til overskud. En drastisk forandring for disse civilretlige selskaber, der blot hvert kvartal har afregnet et fast beløb uden regnskabsmæssige forpligtelser.

De civilretlige selskaber, der tidligere har benyttet ordningen ”Recargo de Equivalencia” (ordning hvor der ikke afregnes IVA ved salg af varen, men betales et ekstra beløb (recargo) ved køb af varerne), vil ligeledes fremover være forpligtet til at afregne IVA hvert kvartal. Dette giver en problematik hos de selskaber, som allerede har betalt ekstra, da de købte varen under den forudsætning at der ikke skulle afregnes IVA ved salg. Men når det civilretlige selskab sælger varen i 2016 skal det nu alligevel afregnes IVA af salgsprisen til trods for, at virksomheden har afregnet ”recargo” ved købet i 2015. Disse civilretlige selskaber skal lave inventar pr. 31/12-2015, hvori vurderes værdien af IVA’en på de produkter, de har på lager. Denne IVA-værdi kan indregnes i regnskaberne, der skal påbegyndes i år 2016, men umiddelbart bliver der ikke ”refusion” af den ”recargo” der allerede er betalt ekstra af varelageret.

Civilretlige selskaber med ”merkantil karakter” skal ved udgangen af 2015 udarbejde en balance, som bliver udgangspunktet for det obligatoriske regnskab som påbegyndes i 2016.

Den gode nyhed er dog at de civilretlige selskaber, som falder ind under kategorien merkantil aktivitet fra 2016 ikke længere skal fakturere med ”retenciones” (tilbageholdt skat). Udøvere af professionel aktiviet skal udstede deres faktura til andre erhvervsaktive med tilbageholdt skat, som modtageren skal tilbageholde i udbetalingen og ved kvartalsregnskabet indbetale til skattevæsenet som en a conto skat af den professionelles endelige skatteafregning. De civilretlige selskaber som anses for at have merkantil karakter vil ikke længere skulle udstede deres faktura med tilbageholdt skat, da de ikke anses at have en professionel aktivitet. Dette vil uden tvivl give større likviditet i selskabet i forhold til tidligere, hvor disse tilbageholdte beløb blev deponeret hos skattemyndighederne, indtil hver partner det efterfølgende år udarbejder spansk selvangivelse.

Da partnerne i et civilretligt selskab nu ikke længere personligt skal afregne skat af overskud i selskabet, ændres ligeledes metoden, hvorved partneren får sin indtægt udbetalt og muligvis partnerens status hos Seguridad Social.

Hvis partnerens andel i der civilretlige selskab er mindre end 33,33 pct. og partneren ikke er direktør i selskabet, skal denne lønansættes og skal registreres således hos Seguridad Social. D.v.s. partneren vil fremover blive anset som en medarbejder, der ikke skal betale autónomo-bidrag. Derimod skal selskabet afregne almindelig Seguridad Social-bidrag for denne partner. Beløbet afhænger af størrelsen af lønnen, partneren modtager.

Hvis partnerens andel i det civilretlige selskab er 33,33 pct. eller derover, eller hvis partnerens andel er 25 pct. eller derover og partneren er direktør, anses partneren stadig for at være ”autónomo” og skal afregne autónomo-bidrag. Der eksisterer her to situationer for afregning:

Hvis det civilretlige selskab har en professionel aktivitet – trods underlagt selskabsskat – skal partneren for at modtage sin afregning, udstede en faktura eller kvittering til selskabet. Denne faktura skal indeholde tilbageholdt skat på enten 15 eller 7 pct. afhængig af diverse faktorer. Beløbet indbetales til skattevæsenet som a conto skat for partneren. Hvis partneren udøver aktiviteten for selskabets midler (kontor, materiale, m.m.), skal der ikke lægges IVA på denne faktura. Udøver partneren sin aktivitet for egne midler, skal der pålægges IVA.

I alle andre tilfælde kan partneren – på trods af, at der stadig afregnes autónomo-bidrag - få lønseddel og skattetræk i henhold til til almindelig indkomstskatteskala.

At blive beskattet med selskabsskat betyder præsentation og betaling (hvis det er tilfældet) af skat inden 25. juli det efterfølgende år. Selskabsskatten er i øjeblikket 25 pct., men kan (hvis visse forudsætninger er opfyldt) reduceres til 20 pct.. Det betyder at de civilretlige selskaber, der fra 2016 skal afregne selskabsskat, afregner første gang i juli 2017 (det efterfølgende år). Er der overskud og tilhørende afregning af selskabsskat i juli 2017, skal selskabet indbetale a conto skat for 2017 i oktober og december 2017 samt i april 2018. Ved den afregning for 2017, som foretages i juli 2018, vil disse a conto betalinger blive indregnet og fratrukket evt. skattebetaling for 2017. Har det civilretlige selskab ikke overskud i 2016 vil der ikke skulle afregnes selskabsskat i juli 2017.
Vi vil dog råde eksisterende civilretlige selskaber til at kontakte deres skatterådgiver for at få afklaring af, hvorledes ændringerne har indflydelse på deres situation og planlægge ændringer bedst muligt.

Af Grøn & Andersen Konsulentbureau i samarbejde med Cristóbal Ruíz Marín fra Cyclos regnskabsafdeling.source solkysten